ПРАВИЛА проведення рекламної акції «Telemed24»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Замовником і організатором рекламної акції «Telemed24» є ТОВ «Медстар Солюшенс», місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, узвіз Куликівський, 8/10 (надалі – «Медстар Солюшенс»)

Інформаційним партнером є ПрАТ «ВФ Україна», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, Код у ЄДРПОУ: 14333937

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «Telemed24» (НАДАЛІ – «АКЦІЯ»).

2.1. Акція проводиться Замовником на території України, крім територій, зазначених в пункті 2.3.

2.2. Офіційні правила Акції розміщено на офіційному сайті Замовника https://telemed24.ua.

2.3. З міркувань безпеки, Акція не проводиться на території тимчасово окупованої Автономної республіки Крим та частини територій Донецької та Луганської областей, що непідконтрольні офіційній українській владі, відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів та територій яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» №1085-р від 07.11.2014р. чи інших нормативних документів зі всіма подальшими змінами й оновленнями в чинному законодавстві України.

2.4. Загальний період проведення Акції (надалі – «Строк Акції»): з 20 травня по 30 червня 2020 року включно. Строк Акції може бути змінений Замовником, про що буде належним чином проінформовано на офіційному сайті Замовника.

2.5. Акція проводиться з метою просування та збільшення лояльності до послуг Замовника Акції, які реалізуються під торговою маркою Telemed24.

2.6. Акція проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України, не є лотереєю або азартною грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути тільки дієздатні громадяни України, що постійно проживають на території України, яким виповнилося 18 років, та які є абонентами Vodafone Україна.

3.2. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України.

3.3. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення будь – яких дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на збір та обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції у відповідності до вимог законодавства України.

3.4. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на збір та обробку його персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Акції та/або на отримання та/або на отримання Подарунків.

3.5. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Замовника Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.

3.6. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунків Акції.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

Для участі в Акції необхідно:

4.1. Бути абонентом Vodafone Україна

4.2 Перейти на сайт Акції «Telemed24»  за посиланням https://telemed24.ua та завантажити додаток Medcard24 або зателефонувати за коротким номером 773. На сайті Ви можете ознайомитись з пропозиціями від Замовника Акції та скористатись ними.

4.5. Ознайомитись та прийняти умови надання послуг Замовником можна за посиланням https://telemed24.ua відповідно перед їх замовленням.

4.5 Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність учасників Акції

4.6 Участь в Акції означає, що Учасник ознайомився та згоден з цими Правилами і беззаперечно їх приймає.

4.7. Акція проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України, не є лотереєю або азартною грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

4.8. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції.

5. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ.

5.1 Подарунковий фонд Акції складається з Подарунків, кожен з яких представлений у вигляді:

5.1.1 можливість отримати безоплатну телемедичну лікарську консультацію з приводу загальномедичних питань під час карантину COVID19 за коротким номером 773.

5.2 Кількість Подарунків для однієї особи протягом дії Акції не обмежена.

6. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ.

6.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати у на офіційному сайті Замовника у розділі https://telemed24.ua/vodafone_advertising_rules.

6.2. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Замовника Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб/Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

6.3. Замовник не несе відповідальності у разі:

6.3.1. розірвання Учасником Акції договірних відносин з постачальником Інтернет послуг, як наслідок - неможливістю вчинити одну або кілька дій, що визначені даними Правилами;

6.3.2. будь-які технічні та інші збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Замовника Акції;

6.3.3. будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;

6.3.4. не ознайомлення з даними Правилами Акції;

6.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

6.4.1 Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, IP-адресу, а також дані, що стосуються здоров'я, які надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані») (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ) Замовником Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.4.2 Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

6.4.3 Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

6.4.4 Замовник Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника акції з розміщення таких персональних даних.

6.5. Права Учасника Акції як суб'єкта персональних даних. Учасник Акції має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від власника/розпорядника її персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.6 Інформаційний партнер не несе відповідальність за надання телемедичних консультаційних та інших послуг Замовника, а лише забезпечує інформування на сайті https://www.vodafone.ua/773/про Акцію та надання телекомунікаційних послуг абонентам відповідно до умов їх надання.